CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 martie 2023
În situația în care un salariat este concediat în mod nelegal sau pentru motive neîntemeiate, acesta se poate adresa instanței de judecată pentru a obține anularea deciziei de concediere și plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și actualizate, precum și celelalte drepturi de care ar fi beneficiat dacă
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de comportamente hărțuitoare sau chiar recurg ei înșiși la acțiuni de hărțuire morală, în încercarea de a determina anumiți salariați „să-și
08 februarie 2023
Prin Hotărârea de Guvern nr. 262/2019, a fost introdusă obligația angajatorilor de a întocmi politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hârțuirea la locul de muncă și măsuri antihărţuire. Începând cu anul 2020, s-au introdus în legislația muncii reglementări privind hărțuirea morală a
28 decembrie 2022
În România angajatorii sunt obligați să achite lunar salariaților indemnizațiile de concedii medicale, urmând ca ulterior, în termen de 90 de zile, să solicite de la casele de asigurări de sănătate restituirea indemnizațiilor care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. Cererile de restituire sunt
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor de evaluare, „organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului” (alin. 5, lit. b din art. 187), însă numai
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului la alte proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică pe o durată de 3 ani. Recent a fost reglementată
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitor. Prin noul act normativ, au
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să își apere interesele în condiții corespunzătoare și, din motive temeinice, nu își poate numi un reprezentant sau un administrator; din
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este plecat la muncă în străinătate. Astfel, potrivit noilor reglementari, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care a locuit
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente pentru acoperirea creanței, creditorul său personal poate cere partajul bunurilor comune, însă numai în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot fi încheiate cu privire la acest imobil. Notarea în cartea funciara a destinației de locuință de familie Notarea destinației de
08 mai 2023
Orice creditor care deține o creanță certă (a cărei existență rezultă din însuși actul de creanță sau din alte acte, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta), lichidă (cu un cuantum determinat/determinabil) și exigibilă de mai bine de 60 de zile (cu scadența depășită de 60 de zile), al
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să continuăm activitatea Asociației și vrem să o închidem. Ce presupune acest lucru? Primul pas constă în dizolvarea judecătorească a Asociației.
19 ianuarie 2023
  TRIBUNALUL ________________[1] DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa _________________ SRL, cu sediul social în ________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului __________ sub nr. _______________, CUI ______________, reprezentată prin administrator __________________, domiciliat în ______________________________, identificat prin CI seria ______, nr. _________, eliberată de __________ la data de ___________, cu valabilitate până la data de ___________,
13 decembrie 2022
În data de 12.12.2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, a pronunțat următoarea soluție: Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași şi, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 174 din Legea nr.

Ce veți regăsi pe blog

 

În această secțiune am pregatit o serie de articole juridice din principalele arii în care ne desfășurăm activitatea. Am încercat să venim în întâmpinarea nevoilor dvs. cu informatii cât mai utile.

Insolvență

Achiziții publice

Dreptul familiei

Alte articole juridice

Articole noi

Categorii