CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
07 martie 2023

CERTIFICATUL CONSTATATOR NEGATIV ÎN PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului la alte proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică pe o durată de 3 ani.

 

Recent a fost reglementată posibilitatea autorității contractante de a emite astfel de documente constatatoare nu numai la finalizarea contractului ci și pe durata derulării acestuia, la fiecare 90 de zile de la momentul semnării contractului. În cuprinsul acestor documente constatatoare eliberate pe durata derulării contractului, se consemnează de către autoritate cel puțin stadiul contractului și, dacă este cazul, eventualele întârzieri/deficiențe în implementarea contractului, precum și eventualele daune cauzate din culpa contractantului.

 

Documentele constatatoare „negative” se mai pot emite și în situația în care ofertantul declarat câștigător refuză nejustificat să semneze contractul de achiziție în termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit încheiat contractul sau de la data rezilierii contractului dacă există un contract semnat.

 

Aceste documente se comunică contractantului și se publică în SEAP în termen de 60 de zile de la data emiterii, dar nu mai devreme de data expirării termenului/soluționării contestației daca a fost formulată. Mai precis, autoritatea va proceda la publicarea documentului constatator în SEAP numai după expirarea termenului legal de contestare, sau în cazul documentelor contestate, după soluționarea contestației.

 

În ce condiții poate fi exclus de la o procedură de atribuire, un ofertant căruia i s-a emis un certificat constatator „negativ”?

 

Potrivit dispozițiilor art. 167 lit. g) din Legea 98/2016, autoritatea contractantă exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică, orice operator economic care şi-a încălcat în mod grav sau repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior, iar aceste încălcări au dus la încetarea anticipată a respectivului contract, plata de daune-interese sau alte sancțiuni comparabile.

 

Se observă ca sunt necesare 2 condiții pentru aplicarea sancțiunii de excludere de la procedura de atribuire:

  1. Condiția nr. 1

  • fie ca operatorul să fi încălcat în mod grav obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior;

  • fie ca operatorul să fi încălcat în mod repetat obligațiile principale ce-i reveneau în cadrul unui contract de achiziții publice, al unui contract de achiziții sectoriale sau al unui contract de concesiune încheiate anterior

  1. Condiția nr. 2 - ca încălcarea obligațiilor de la mai sus să fi condus:

  •  fie la încetarea anticipată a contractului;
  • fie la plata de daune – interese;
  • fie la alte sancțiuni comparabile cu una din cele două de mai sus.

 

Autoritatea contractantă verifică dacă operatorii economici ofertanți se regăsesc în situația de excludere prevăzută la art. 167 lit. g) din Legea 98/2016, prin verificarea documentelor constatatoare eliberate operatorilor economici de alte autorități contractante.

 

Însă simpla existență a unui astfel de document constatator negativ, nu conduce în mod automat la excluderea respectivului operator de la procedura de atribuire.

 

Atunci când se ia decizia de respingere a unui candidat/ofertant pe baza unui asemenea document constatator, comisia de evaluare are obligația să analizeze dacă acest document reflectă îndeplinirea condițiilor cumulative prevăzute la art. 167 alin. (1) lit. g) din Lege.

 

În cuprinsul Legii 98/2016 este reglementată posibilitatea operatorului economic în cauză de a furniza dovezi autorității contractante, prin care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.

 

Aceste dovezi se pot referi la efectuarea de către operatorul economic a plății sau la asumarea de către operatorul economic a obligației de plată a despăgubirilor în ceea ce privește eventualele prejudicii cauzate, clarificarea de către operatorul economic în mod complet a faptelor și împrejurărilor în care a fost comisă fapta ilicită, prin adoptarea de către operatorul economic a unor măsuri concrete și adecvate la nivel tehnic, organizațional și în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizațiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispozițiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârșirea unor noi alte fapte ilicite.

 

Autoritatea contractantă evaluează aceste dovezi și măsuri luate de operatorul economic, putând decide în situația în care apreciază dovezile prezentate de operatorul economic ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilității, să nu exclude ofertantul din procedură.

 

Consecințele emiterii unui document constatator “negativ”

 

Documentul constatator „negativ” este valabil pe o perioadă de 3 ani de la data apariției situației, săvârșirii faptei sau producerii evenimentului relevant, ceea ce semnifică că operatorul economic poate fi exclus de la procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică timp de 3 ani.

 

Cum se pot ataca astfel de documente constatatoare „negative”?

 

Documentele constatatoare „negative” emise de autoritatea contractantă, pot fi contestate la secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acestora contractantului.

 

Operatorul economic poate obține în instanță și suspendarea provizorie a executării documentului constatator, suspendare care va dura până la pronunțarea soluției instanței de fond. Această suspendare se obține doar în cazuri bine justificate și pentru a se evita o pagubă iminentă contractantului.

 

O contestare a acestui document va conta cu siguranță și în evaluarea și analizarea credibilității ofertantului căruia i-a fost emis un astfel de document, de comisia de evaluare.

 

Este extrem de importantă contestarea documentelor constatatoare în instanță, dat fiind impactul negativ pe care acestea îl au asupra ofertanților – posibilitatea de excludere pe o perioadă de 3 ani de la alte proceduri de atribuire a contractelor de achiziție publică. Însă contestarea acestor documente trebuie să aibă la bază niște motive temeinice care să determine admiterea contestației și desființarea documentului constatator. Pentru că în caz contrar, contestația va fi respinsă, iar documentul constatator îți va menține valabilitatea până la expirarea duratei de 3 ani.

 

 

 

 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina