CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
14 iunie 2023

INSTITUIREA TUTELEI SPECIALE (PUNEREA SUB INTERDICȚIE)

 

 

 

Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale?

 

O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este necesar ca aceasta să fie reprezentată în mod continuu în exercitarea drepturilor și libertăților sale.

 

Discutăm așadar de persoane care nu mai au discernământ si care suferă de afecțiuni precum dementa, Alzheimer, schizofrenie, retard mintal server, etc.

 

Dacă deteriorarea facultăților mintale este doar parțială, atunci asupra persoanei respective nu se va putea institui măsura de tutela specială (care implică deteriorarea totală a facultăților mintale), ci o alta formă de ocrotire, mai precis consilierea judiciară.

 

În schimb, dacă persoana în cauza este capabilă, dar din cauza unei boli sau a unei infirmități fizice nu poate să-și administreze bunurile sau să-și apere interesele în mod corespunzător, atunci aceasta persoană va putea fi ocrotită prin instituirea curatelei.

 

De reținut este faptul că instanța de judecată nu este ținută de măsura de ocrotire solicitată de parte (tutelă specială sau consiliere judiciară), în sensul în care, dacă din ansamblul probator va reieși că facultățile mintale ale persoanei a cărei ocrotire se solicită sunt afectate doar parțial, instanța va institui măsura consilierii judiciare, chiar dacă petentul a solicitat instituirea tutelei speciale.

 

 

Care este procedura de instituire a tutelei speciale?

 

Cererea de instituire a tutelei speciale se adresează judecătoriei de la domiciliul persoanei a cărei ocrotire se solicită.

 

În cuprinsul acțiunii introductive trebuie arătate faptele din care rezultă deteriorarea facultăților mintale, precum și dovezile propuse în acest sens (exemple de probe: bilete de ieșire din spitalul de psihiatrie, certificat încadrare în gradul de handicap, adeverințe medicale, rapoarte medicale, etc).

 

Acțiunea trebuie să cuprindă și informații cu privire la situația familială, socială și patrimonială, precum și informații privind gradul de autonomie a persoanei a cărei ocrotire se solicită.

 

De îndată ce acțiunea este înregistrată la judecătorie, se va dispune comunicarea acesteia atât către persoana asupra căreia se solicită instituirea măsurii de ocrotire, cât și parchetului.

 

 

Raportul medical și cel psihologic

 

Procurorul va dispune efectuarea unui raport de anchetă socială de către autoritatea tutelară, precum și o evaluare medicală și una psihologică.

 

Raportul de evaluare medicală și cel de evaluare psihologică se pot face atât în sistemul public de sănătate, cât și în sistem privat, eventualele costuri fiind suportate de petent.

 

Aceste rapoarte trebuie să cuprindă referiri cu privire la natura și gradul de severitate al afecțiunii psihice și la evoluția previzibilă a acesteia, la amploarea nevoilor persoanei în cauză, precum și mențiuni privind necesitatea și oportunitatea instituirii unei măsuri de ocrotire.

 

Obiectivele evaluării medicale a persoanelor cu dizabilități intelectuale în contextul dispunerii măsurii de ocrotire a tutelei speciale sunt:

· stabilirea abilității persoanei evaluate de a lua decizii informate, atât simple, cât și complexe;

· aprecierea gradului de autonomie şi capacitatea sa de a se îngriji;

· estimarea nevoii de sprijin în luarea deciziei, exprimarea voinței, precum şi la încheierea actelor juridice;

· stabilirea elementelor prognostice privind nevoia de monitorizare medicală, necesitatea asistenței juridice, psihologice sau de altă natură.

 

În situația în care este necesară observarea mai îndelungată a stării de sănătate persoanei în cauză, care nu poate fi realizată decât prin internarea provizorie într-o instituție sanitară de specialitate, iar aceasta refuză internarea, medicul care efectuează evaluarea medicală va sesiza procurorul care va solicita motivat instanței de tutelă luarea acestei măsuri.

 

Obiectivele și procedurile utilizate în evaluarea psihologică pentru soluționarea cererii de instituire a tutelei speciale sunt următoarele:

  • evaluarea prin mijloace specifice psihologiei clinice a prezentei, intensității şi persistenței unor tulburări din spectrul psihopatologic, prin investigarea disfuncțiilor prezente la nivel cognitiv, emoțional, motivațional şi comportamental, precum şi a modalității în care acestea afectează capacitatea de decizie a persoanei;

  • evaluarea gradului/nivelului de dizabilitate psihosocială privind abilitatea de a asimila informații, de a elabora raționamente şi judecăți, de a formula o decizie şi de a comunica această decizie altor persoane;

  • psihologul respectă structura, etapele, procedurile, metodologia şi termenele de realizare a evaluării psihologice.

 

După întocmirea raportului medical și a celui psihologic, precum și după efectuarea anchetei sociale, se fixează termenul de judecată pentru soluționarea cererii.

 

 

Citarea persoanei a cărei ocrotire se solicită

 

Persoana a cărei ocrotire se solicită este citată de către instanță. Dacă persoana a cărei ocrotire se cere nu și-a ales un avocat pe parcursul procesului, instanța va lua măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu.

 

Pe întreaga durată a procesului, persoana a cărei ocrotire se solicită va fi informată în modalități adaptate stării acesteia, despre desfășurarea procedurii judiciare, precum și despre luarea oricărei măsuri cu privire la persoana sau bunurile sale.

 

 

Ascultarea persoanei ocrotite

 

În aceste tipuri de procese, judecătorul este obligat să asculte persoana a cărei ocrotire se solicită și să-i pună întrebări pentru a constata necesitatea și oportunitatea instituirii unei astfel de măsuri de ocrotire, precum și pentru a afla opinia persoanei în cauză cu privire la măsura de ocrotire solicitată și la persoana tutorelui.

 

Dacă este în interesul persoanei a cărei ocrotire se solicită, aceasta poate fi ascultată fie la locuința sa, fie în locul unde îngrijită sau în alt loc apreciat de instanță ca fiind potrivit.

 

 

Cine poate fi desemnat în calitate de tutore?

 

Instanta va numi în calitatea de tutore, dacă nu se opun motive întemeiate, soțul, părintele, o rudă sau un afin, un prieten sau o persoană care locuiește cu cel ocrotit dacă aceasta din urmă are legături strânse și stabile cu ocrotitul, în stare să îndeplinească această sarcină, ținând seama, după caz, de legăturile de afecțiune, de relațiile personale, de condițiile materiale, de garanțiile morale pe care le prezintă cel chemat să fie numit tutore, precum și de apropierea domiciliilor sau reședințelor.

 

La numirea tutorelui, instanța va lua în considerare preferințele exprimate de cel ocrotit, relațiile sale obișnuite, interesul manifestat cu privire la persoana sa, dar și eventualele recomandări formulate de persoanele apropiate acestuia, precum și lipsa intereselor contrare cu persoana ocrotită.

 

Trebuie reținut însă faptul că pentru acte de dispoziție precum operațiuni de vânzare, schimb, tranzacții, tutorele are nevoie de o autorizare specială din partea instanței de tutelă, ceea ce va determina promovarea unui proces distinct.

 

 

Darea de seamă anuală

 

Tutorele este dator să prezinte anual instanței o dare de seamă despre modul cum s-a îngrijit de ocrotit, precum și despre administrarea bunurilor acestuia.

 

Aceasta dare de seamă se prezintă instanței în termen de 30 de zile de la sfârșitul anului calendaristic.

 

Instanța de tutelă va verifica socotelile tutorelui privitoare la veniturile ocrotitului și la cheltuielile făcute cu întreținerea acestuia și cu administrarea bunurilor sale și dacă sunt corect întocmite și corespund realității, va da descărcare tutorelui.

 

 

Durata tutelei speciale

 

Instituirea tutelei speciale este dispusă pentru o perioadă care nu poate depăși 5 ani. Cu toate acestea, în cazul în care deteriorarea facultăților mintale ale persoanei ocrotite este permanentă, instanța poate dispune prelungirea măsurii tutelei speciale pentru o durată mai mare, care nu poate să depășească 15 ani.

 

Prelungirea, înlocuirea sau ridicarea măsurii de ocrotire se face în aceleași condiții ca și în cazul instituirii măsurii, respectiv trebuie întocmite evaluările medicale și psihologice, precum și raportul de anchetă socială.

 

În cazul prelungirii măsurii pentru o durată mai mare de 5 ani, acțiunea va putea fi admisă și fără ascultarea persoanei ocrotite, dacă în raportul medical se menționează că ascultarea sa este de natură să aducă atingere stării ei de sănătate sau aceasta nu este în măsură să-și exprime voința.

 

 

 

 

 

Dacă aveți nevoie de reprezentare juridică pentru instituirea acestei măsuri de ocrotire, ne puteți contacta la numărul de telefon +40 751 047 136 sau la adresa de e-mail cristina@dinulawyers.ro

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. S-ar putea să-ți fie de ajutor și articolul privind instituirea curatelei.

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole