CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
15 mai 2023

ÎNLOCUIREA EXPERȚILOR CHEIE (FACTOR DE EVALUARE) ÎN ETAPA DE EVALUARE A
PROCEDURILOR DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor de evaluare, „organizarea, calificarea și experiența personalului desemnat pentru executarea contractului” (alin. 5, lit. b din art. 187), însă numai în măsura în care „calitatea personalului desemnat poate să aibă un impact semnificativ asupra nivelului calitativ de executare a contractului”.

 

Necesitatea utilizării unui astfel de factor de evaluare trebuie justificată de autoritatea contractantă, în sensul în care acest factor de evaluare trebuie să aibă o legătură directă cu natura și obiectul contractului de achiziție publica și nu trebuie să reflecte un avantaj pe care autoritatea contractantă îl poate obține prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

 

Ce se întâmpla însă dacă experții desemnați în ofertă nu mai sunt disponibili pentru derularea contractului (ex.: deces, demisie, boala, etc.)? Pot fi aceștia înlocuiți în etapa de evaluare?

 

În legislația națională a achizițiilor publice nu este reglementată în mod expres posibilitatea înlocuirii specialiștilor cheie în etapa de evaluare a ofertelor, ci doar în etapa de executare a contractului în condițiile articolului 162 din HG 395/2016.

 

Acest lucru a condus de multe ori la respingerea ofertelor ca neconforme, autoritățile contractante considerând ca o astfel de înlocuire a personalului nominalizat ar reprezenta o modificare a ofertei.

 

Recent a fost pronunțată Decizia Civilă nr. 7/2023 din 02.02.2023 de Curtea de Apel București[1], prin s-a reținut faptul că „în etapa de evaluare este permisă înlocuirea personalului de specialitate nominalizat, în cazuri excepţionale, neimputabile ofertantului, ca urmare a imposibilităţii unui expert cheie, din motive de sănătate sau datorate unei forţe majore sau alte circumstanţe, care să justifice o înlocuire, această înlocuire neputând fi echivalată unei modificări a conţinutului ofertei”.

 

Curtea de Apel București reține în considerentele Deciziei 7/2023:

 

„Interpretarea logică a dispoziţiilor legale conduce la concluzia că, în situaţia reţinută, autoritatea contractantă putea şi trebuia să dea posibilitatea ofertantului să înlocuiască expertul nominalizat.

 

Un prim argument îl constituie chiar dispoziţiile legale referitoare la înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului În acest sens, art.162 din Norme prevede: (1)Înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului se realizează numai cu acceptul autorităţii contractante, şi nu reprezintă o modificare substanţială, aşa cum este aceasta definită în art. 221 din Lege, decât în următoarele situaţii: a)noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu îndeplineşte cel puţin criteriile de calificare/selecţie prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire; b)noul personal de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului nu obţine cel puţin acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare. (2)În situaţiile prevăzute la alin. (1), contractantul are obligaţia de a transmite pentru noul personal documentele solicitate prin documentaţia de atribuire fie în vederea demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite, fie în vederea calculării punctajului aferent factorilor de evaluare.

 

#### dispoziţiile se regăsesc în cadrul Capitolului IV Executarea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, Secţiunea 2, două concluzii se desprind; în primul rând, este permisă înlocuirea personalului de specialitate nominalizat pentru îndeplinirea contractului, în cazul unor întârzieri neaşteptate, care sunt în afara ariei de control a Consultantului, sau în cazuri excepţionale, datorate imposibilităţii unui expert cheie, din motive de sănătate sau datorate unei forţe majore sau alte circumstanţe, care să justifice o înlocuire; interpretarea logică a textului, în baza argumentului a fortiori, conduce la concluzia că, de vreme ce este permisă înlocuirea expertului-factor de evaluare, într-un moment în care oferta a fost analizată, şi declarată câştigătoare, în parte, şi în baza evaluării efectuate a expertului cheie propus în ofertă, a cărui participare a condus la acordarea unui punctaj, cu atât mai mult este permisă această înlocuire în etapa de evaluare, moment în care oferta nu a fost analizată iar participarea unui anume expert nici măcar nu a fost punctată.

....

Aplicând textul legal la situaţia etapei de evaluare, aceeaşi interpretare logică conduce la concluzia că cea de-a doua condiţie, referitoare la obţinerea cel puţin a acelaşi punctaj ca personalul propus la momentul aplicării factorilor de evaluare, nici nu poate fi impusă, de vreme ce în etapa de evaluare oferta nu a fost analizată iar punctajul acordat expertului nu a fost stabilit; iar prima condiţie trebuie oricum asumată de ofertant, neîndeplinirea acesteia atrăgând, în orice caz, respingerea ofertei, ca neconformă.

….

Un alt argument în susţinerea acestei concluzii sunt dispoziţiile legale ce permit înlocuirea subcontractantului. Art. 174(1)Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita ofertantului/candidatului să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.(2)În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate potrivit alin. (1) nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă respinge subcontractantul propus şi solicită ofertantului/candidatului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv.

 

Acelaşi argument de interpretare logică conduce la concluzia că, de vreme ce este permisă înlocuirea subcontractantului (care execută părţi din contract), şi chiar într-o situaţie ce poate fi imputată ofertantului (informaţiile prezentate nu fac dovada capacităţii tehnice şi profesionale), cu atât mai mult este permisă înlocuirea unui expert, chiar factor de evaluare, într-o situaţie ca cea din speţă, independentă de atitudinea ofertantului. Dispoziţiile legale stabilesc, într-adevăr, că înlocuirea se face la solicitarea autorităţii contractante, iar exprimarea textului pare că instituie o obligaţie în sarcina autorităţii, de a solicita, o singură dată, înlocuirea.

 

Raportat la aceste dispoziţii, astfel cum au fost interpretate în cele ce preced, Curtea nu poate valida soluţia autorităţii contractante, apreciind conduita acesteia contrară dispoziţiilor legale.

 

În împrejurări precum cele din speţă, singura şansă de a menţine caracterul conform al ofertei (existent la data depunerii) ar fi fost solicitarea de înlocuire, adresată în mod expres de autoritate, posibilitate ce nu i-a fost acordată, motivat de faptul că, în opinia autorității, validată de Consiliu, ar fi constituit un avantaj nepermis….”

 

 

Această hotărâre este binevenită și sperăm să fie de ajutor autorităților contractante în etapa de evaluare a ofertelor, în sensul de a permite și de a solicita ofertanților înlocuirea personalului de specialitate în cazuri excepționale, neimputabile ofertantului, ca urmare a unei imposibilități a respectivului personal de a fi alături de ofertant în derularea proiectului, din motive de sănătate sau datorate unei forte majore sau alte astfel de circumstanțe.

 

 

 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina