CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
21 martie 2022

DIVORȚUL CU COPII MINORI ÎN INSTANȚĂ

 

În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei de întreținere sau locuinței minorilor, va trebui să introduceți cererea de divorț în fața instanței de judecată.

 

 

Instanța competentă pentru soluționarea divorțului cu minori

 

În materie de divorț, regula de drept comun în ceea ce privește competența teritorială a instanței de judecată, este reglementată de prevederile art. 915 alin. 1 Cod Procedură Civilă: “Cererea de divorț este de competenta judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comună sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în tara şi instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul.”

 

Noțiunea de "domiciliu comun" semnifică ultima locuință în care soții au conviețuit în mod efectiv, unde s-a desfășurat viața lor de familie, relevanță având, la stabilirea competenței teritoriale, locuința în fapt, iar nu cea menționată în cărțile de identitate.

 

Prin urmare, locuință comună reprezintă adresa la care soții au locuit efectiv împreună. Fiind vorba despre o chestiune de fapt, dovada locuinței comune se poate face, în principiu, prin orice mijloc de probă.

 

 

Particularitățile cererii de divorț cu minori

 

În cazul divorțului cu minori, reclamantul va trebui să indice în cuprinsul cererii de divorț și numele copiilor minori ai soților/adoptați de aceștia, anexând câte o copie a certificatelor de naștere în acest sens.

 

Prin cererea de divorț, pe lângă motivele de desfacere a căsătoriei, trebuie să se solicite instanței de judecată să stabilească în privința minorilor, modalitatea de exercitare a autorității părintești, contribuția părinților la cheltuielile de creștere și educare, locuința acestora după desfacerea căsătoriei, precum și dreptul părintelui separat de a avea legături personale cu minorii.

 

Când soții au copii minori, născuți înaintea sau în timpul căsătoriei ori adoptați, instanța se va pronunța asupra exercitării autorității părintești, precum și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere şi educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț.

 

 

Posibilitatea luării de măsuri vremelnice cu privire la minori

 

Dat fiind faptul că un proces de divorț poate fi unul îndelungat, legiuitorul a reglementat posibilitatea instanței de divorț de a lua pe toata durata procesului, măsuri provizorii prin ordonanță președințială cu privire la stabilirea locuinței minorilor, obligația de întreținere, încasarea alocației de stat și folosirea locuinței familiei.

 

Aceste măsuri vremelnice durează până la soluționarea definitivă a procesului de divorț, când prin hotărârea ce urmează a fi pronunțată de instanța de divorț, vor fi stabilite în mod concret toate măsurile în privința situației minorilor (exercitarea autorității părintești, cuantumul pensiei de întreținere, locuința minorilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale, etc).

 

 

Taxele de timbru în divorțul cu minori

 

Taxele judiciare de timbru pentru cererea de divorț sunt următoarele:

  • pentru cererea de divorț prin acordul părților - 200 lei;

  • pentru cererea de divorț din culpă, atunci când din cauza unor motive temeinice , raporturile dintre soți sunt grav vătămate și continuarea căsătoriei nu mai este posibilă - 100 lei;

  • pentru cererea de divorț formulată de unul dintre soți, după o separare în fapt care a durat cel puțin 2 ani - 100 lei;

  • pentru cererea de divorț formulată de soțul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei - 50 lei;

  • cererea privind acordarea despăgubirilor sau pentru stabilirea prestației compensatorii - 50 lei;

  • pentru cererile care nu sunt accesorii unei cereri de divorț şi care au ca obiect stabilirea locuinței copilului, exercitarea autorității părintești, stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere şi educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinții de a avea legături personale cu copilul, locuința familiei - 20 lei fiecare cerere;

  • orice altă cerere neevaluabilă în bani - 20 lei, dacă nu sunt scutite, potrivit legii, de taxă de timbru.

 

 

Obligativitatea efectuării anchetei psihosociale

 

Potrivit art. 486 Cod Civil „Ori de câte ori există neînțelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanța de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului...”

 

În dosarele de divorț cu minori este obligatorie citarea Autorității tutelare, în vederea efectuării anchetei psihosociale.

 

 

În ce constă ancheta psihosocială

 

Reprezentanții autorității tutelare se vor deplasa la domiciliile ambilor părinți, ocazie cu care vor observa condițiile de locuit, vor discuta cu părinții cu privire la situația familială, solicitând informații referitoare la veniturile obținute de fiecare părinte în parte, interacționând și cu copiii minori dacă aceștia se regăsesc la locuință pe durata vizitei autorității tutelare.

 

Raportul de ancheta se depune în dosarul de divorț, concluziile raportului fiind luate în calcul de instanța de judecată în pronunțarea soluției.

 

 

Audierea minorului de judecător

 

Ascultarea minorului de către judecător în dosarul de divorț este obligatorie în cazul în care minorul a împlinit vârsta de 10 ani. În ceea ce privește situația copilului care nu a împlinit vârsta de 10 ani, acesta urmează să fie audiat doar dacă instanța apreciază necesar în soluționarea cauzei, însă trebuie avută în vedere absența discernământului sau a maturității intelectuale.

 

Este important ca si părinții să pregătească copilul înainte de ascultare, explicându-i acestuia ce urmează să se întâmple și în legătură cu ce va fi întrebat, însă fără a-l influenta emoțional.

 

Ascultarea minorului este procedeul utilizat de judecător pentru a cunoaște versiunea minorului asupra faptelor și asupra situației sale. Judecătorul va avea o discuție liberă cu copilul, raportată la vârsta și gradul său de maturitate, fiind utilizat un limbaj simplu, adaptat vârstei și nivelului de înțelegere al copilului.

 

Minorul este ascultat de judecător fără prezenta părinților, fiind încheiat în urma relatărilor copilului, un proces-verbal care se atașează la dosarul cauzei.

 

Acordul părinților cu privire la modalitatea de exercitare a autorității părintești

 

Pe toată durata procesului de divorț, părinții se pot învoi cu privire la cererile referitoare la minori (exercitare autoritate părinteasca, pensie întreținere, locuința, program legături personale, etc), caz în care instanța de judecată va lua act de această învoire, atât timp cât acest acord este în interesul superior al minorilor.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la pensia de întreținere datorată copilului minor, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

 

Alte articole din această categorie

06 mai 2022
  Prin Decizia nr. 601/2020, Curtea Constituțională a constatat neconstituționalitatea dispozițiilor art. 164 alin. (1) din Codul civil, care stabileau că persoana care nu are discernământul necesar pentru a se îngriji
13 iunie 2022
Codul civil definește locuința familiei drept locuința comună a soților sau, în lipsă, locuința soțului la care se află copiii, stabilind reguli clare cu privire la actele juridice ce pot
24 martie 2022
În cazuri extrem de grave, în care părintele pune în pericol viața, sănătatea sau dezvoltarea copilului prin rele tratamente aplicate acestuia, prin consum de alcool sau droguri, prin purtare abuzivă,
21 martie 2022
  În situația în care relațiile dintre soți sunt grav vătămate și părțile nu pot ajunge la o înțelegere în privința desfacerii căsătoriei, stabilirii modalității de exercitare a autorității părintești, pensiei
13 iunie 2022
  Bunurile comune nu pot fi urmărite de creditorii personali ai unuia dintre soți. Cu toate acestea, daca soțul debitor nu deține bunuri proprii în patrimoniu, sau acestea nu sunt suficiente
04 ianuarie 2023
  Curatela reprezintă o formă de ocrotire a persoanei care: din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, deși capabilă, nu poate, personal, să își administreze bunurile sau să
14 iunie 2023
  Cine poate beneficia de măsura de ocrotire a tutelei speciale? O persoană poate beneficia de tutela specială dacă deteriorarea facultăților sale mintale este totală și după caz permanentă și este
13 ianuarie 2022
În conformitate cu prevederile Codului Civil, părinții sunt obligați în solidar să presteze întreținere copilului minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, învățătura și pregătirea sa profesională. Durata prestării
12 iulie 2022
  Prin Legea 191/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 652 din 30.06.2022, au fost modificate prevederile legale privind delegarea temporară a autorității părintești asupra copilului, în situația în care părintele este
26 mai 2022
  În cazul părinților separați sau divorțați, care exercită în comun autoritatea părintească asupra copilului, este necesar ca ambii părinți să-si dea acordul pentru ieșirea minorului din țară. Dacă minorul călătorește

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

Citește și alte articole