CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
03 martie 2022

MODIFICĂRI PRIVIND CONSTITUIREA NOII GARANȚII DE BUNĂ EXECUȚIE ÎN CONTRACTELE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ AFLATE IN DERULARE 

În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și așteptat de executanți în contextul intrării în faliment și retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurare CITY INSURANCE.

 

Nota! City Insurance deținea în portofoliu polițe de asigurare aferente contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale în valoare de aproximativ 6 mld. lei. Retragerea autorizației de funcționare, urmată de deschiderea procedurii de faliment City Insurance, fiind de natură să ducă la blocarea implementării unor proiecte majore de investiții, afectând gradul de absorbție al fondurilor europene.

 

Precizăm că în situația retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurări care a emis instrumentul de garantare inițial, operatorii economici au obligația, la solicitarea autorităților/entităților contractante, de a constitui o nouă garanție de bună execuție în termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, dar nu mai târziu de 31.01.2023.

 

În cazul în care obiectul contractului permite efectuarea de recepții parțiale ale produselor/serviciilor/lucrărilor, respectiv dacă există părți/obiecte din acesta care sunt distincte din punct de vedere fizic și funcțional, autoritatea/entitatea contractantă solicită constituirea unei noi garanții de bună execuție astfel:

  • pentru produsele/serviciile/lucrările recepționate - minim 30% din valoarea garanției inițiale aferente acestora, cu condiția ca riscul pentru vicii ascunse, verificat potrivit legii, să fie minim;

  • pentru produsele/serviciile/lucrările rămase de furnizat/prestat/executat - 100% din valoarea garanției inițiale aferente acestora

 

Suplimentar față de modalitățile prevăzute expres de lege, noua ordonanță de urgență reglementează următoarele posibilități de constituire a acestor noi garanții, care se aplică doar în situațiile în care ambele părți contractante convin:

 

  • prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, fără a fi necesară îndeplinirea condiției ca această posibilitate să fi fost prevăzută în documentația de atribuire. Autoritatea/entitatea contractantă stabilește mecanismul de constituire a noii garanții de bună execuție prin rețineri succesive din sumele datorate, ținând cont atât de complexitatea contractului și riscurile asociate, cât și de stadiul fizic și valoric al execuției acestuia

  • prin combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute de lege (de exemplu, prin virament bancar pentru o parte din sumă, rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale pentru o altă parte din sumă și, respectiv, instrument de garantare emis de o societate de asigurări pentru cea de-a treia parte din sumă, etc.). Autoritatea/entitatea contractantă stabilește mecanismul de combinare a modalităților de constituire a garanțiilor de bună execuție și care este ordinea executării acestora, după caz

 

Modificările contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale, rezultate ca urmare a modificării modalității de constituire a noii garanții, sunt asimilate situației prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv la art. 240 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, respectiv nu reprezintă modificări substanțiale.

 

Prevederile ordonanței de urgență se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale aflate în derulare la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și care se află în situația de constituire a unei noi garanții, urmare a retragerii autorizației de funcționare a societății de asigurare.

 

În termen de 30 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, autoritățile de management responsabile pentru managementul și implementarea asistenței financiare nerambursabile acordate de Uniunea Europeană vor proceda, după caz, la elaborarea reglementărilor pentru punerea în aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, conform regulilor specifice programelor cu finanțare externă nerambursabilă.

 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina