CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
27 mai 2022

OUG 64/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚURILOR ȘI A DEVIZELOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru, precum și în alte categorii de contracte, respectiv pentru ajustarea devizelor generale de investiții în cadrul contractelor de finanțare care au asigurate sursele financiare parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile.

 

Acestor proiecte finanțate parțial sau integral din fonduri externe nerambursabile nu li s-au aplicat prevederile OUG 47/2022, astfel încât adoptarea OUG 64/2022 este binevenită.

 

Noile reglementari au fost adoptate pentru realizarea unei reechilibrări contractuale în cadrul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru aferente proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene nerambursabile, afectate în mod serios de creșteri semnificative ale costurilor, dar și dificultăți și întârzieri semnificative în aprovizionare de materiale, generându-se astfel un context economic mondial perturbat, cu tensiuni semnificative pe piețele transportului maritim, pe piața materiilor prime și a materialelor de construcții, dar și a semiconductorilor, întrucât multe dintre contractele de achiziție au fost încheiate fără a avea o formulă de ajustare

 

Prevederile OUG 64/2022 se aplică:

  • contractelor de achiziție publică și sectoriale de lucrări,

  •  contractelor de achiziție publică și sectoriale de produse, care au ca obiect: (i) dotări și/sau utilaje și echipamente tehnologice și funcționale, necesare realizării lucrărilor, respectiv punerii în funcțiune, și/sau destinate echipării și dotării specifice a obiectivelor/ proiectelor de investiții/lucrărilor de întreținere și reparații curente/reparațiilor capitale; (ii) active fixe corporale,

  • contractele de achiziție publică și sectoriale de servicii, care au ca obiect realizarea studiilor de fezabilitate și/sau a proiectelor tehnice aferente infrastructurii publice majore și care includ studii geotehnice și/sau hidrogeologice.

 

Ajustarea se aplică contractelor de achiziție dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiții de imprevizibilitate:

 

  • schimbarea condițiilor economice, pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor, a intervenit după termenul-limită pentru depunerea ofertelor;

  • schimbarea, nu putea fi avută în vedere de către părțile contractante la momentul inițierii procedurii de atribuire sau al achiziției directe, respectiv la momentul elaborării ofertei;

  • contractantul, în situațiile de mai sus, nu putea determina, în mod obiectiv, întinderea corectă a riscului contractual în propunerea financiară;

  • contractantul face dovada creșterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de preț actualizate pe elementele semnificative de cost ale acestuia și prin declarație pe proprie răspundere că în această perioadă nu a beneficiat de facilități acordate mediului de afaceri de către guvernele statelor unde contractanții își au rezidența în vederea atenuării efectelor generate de criza economică în relația cu implementarea contractului.

 

Prevederile OUG 64/2022 nu se aplică contractelor de achiziție în care beneficiarii fondurilor externe nerambursabile au aplicat penalități de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor contractuale asumate de contractant sau pentru cele care au depășit durata de execuție prevăzută în contract fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la OUG 47/2022 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, pe care ți-l recomandăm să-l parcurgi. 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina