CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
10 mai 2022

OUG 47/2022 PRIVIND AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ

OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente investițiilor publice (creșteri preț energie electrica, gaze naturale, combustibil, transport marfa, etc.), aspecte care nu au putut fi prevăzute la momentul adoptării OUG 15/2021.

 

Se urmărește prin acest nou act normativ, crearea unui cadrul legal pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică, indiferent de sursa de finanțare sau de calitatea de autoritate/entitate contractantă a beneficiarului, în condiții de egalitate de tratament, nediscriminare, proporționalitate și transparență.

 

Potrivit prevederilor Ordonanței, se ajustează prețul contractelor aflate în derulare conform unei noi formule, astfel încât să se țină cont de orice creștere sau diminuarea a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor. Ajustarea se aplică atât în cazul contractelor în care nu exista clauza de ajustare, cât și în cazul contractelor în care există clauză de ajustare.

 

Ajustarea se realizează exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data de 15.04.2022 (data intrării în vigoare a OUG 47/2022), până la finalizarea obiectivelor/proiectelor de investiții/lucrărilor și efectuarea recepției la terminarea lucrărilor/furnizarea integrală și recepționarea produselor/recepționarea documentațiilor tehnicoeconomice, etc. Aceasta ajustare se aplică de către contractanți la fiecare solicitare de plată, prin aplicarea indicelui de cost în construcții total, utilizându-se formula prevăzută la art. 3 din OUG 47/2022.

 

În termen de 45 zile de la intrarea in vigoare a Ordonanței (15.04.2022), contractanții trebuie sa transmită autorității/entității contractante, o adresa prin care să solicite ajustarea valorii aferente restului rămas de executat la data de 15.04.2022, prin utilizarea formulei prevăzute de art. 3 din OUG 47/2022. Autoritățile contractante care au primit solicitările de ajustare în termenul legal (45 zile calculate de la 15.04.2022) sunt obligate să inițieze demersurile legale pentru ajustare, prin încheierea de acte adiționale.

 

Prevederile art. 5 din Ordonanța, reglementează modalitatea de suportare de la bugetul de stat a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului, neavând niciun fel de implicație în privința contractanților. Sunt prevăzute obligațiile autorităților/entităților contractante (beneficiarii programelor naționale), care trebuie sa depună în perioada de valabilitate a contractelor de finanțare, solicitările cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor, până la finalizarea obiectivelor.

 

Alineatul 4 al art. 5 prevede că aceste solicitări se pot depune de autoritățile/entitățile contractante doar după ce acestea (autoritățile contractante) utilizează un procent de cel puțin 85% din valoarea alocată prin contractul de finanțare.

 

Astfel, daca a fost deja utilizat de către autoritate un procent de 85% din valoarea contractului de finanțare, autoritatea trebuie să depună solicitarea privind necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor aflate in derulare, urmând să se încheie în acest sens acte adiționale la contractele de finanțare între ordonatorii principali și autoritățile/entitățile contractante.

 

Din interpretarea prevederilor art. 5 din OUG 47/2022, reiese în mod clar faptul că sumele necesare ajutării se suportă din valoarea contractului de finanțare, autoritatea/entitatea contractantă fiind eligibilă pentru încheierea unui act adițional la contractul de finanțare în ceea ce privesc sumele suplimentare necesare ajustării prețului, doar după utilizarea unui procent de 85% din valoarea alocată prin contractul de finanțare.

 

În situația în care beneficiarii nu depun aceste solicitări în perioada de valabilitate a contractului de finanțare, sumele necesare pentru ajustarea prețului se suportă de către beneficiar.

 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina