CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
20 decembrie 2021

MĂSURI DE SIMPLIFICARE ȘI FLUIDIZARE A PROCESULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ – OG 3/2021

Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 101/2016.

 

Principalele modificări aduse legislației de achiziții publice prin OG 3/2021:

 

  • a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător, obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, această obligație fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că operatorul nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare;

  • a fost eliminată posibilitatea de prelungire a termenului de prezentare a documentelor care dovedesc informații din DUAE pentru procedurile simplificate;

  • a fost redusă perioada maximă de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar, de la 80 de zile la 30 de zile lucrătoare (pentru licitație deschisă, licitație restrânsă, parteneriat pentru inovare si concurs de soluții), 15 zile lucrătoare (în cazul procedurii simplificate și a negocierii fără publicare prealabilă) și 50 de zile lucrătoare (în cazul negocierii competitive și a dialogului competitiv);

  • a fost redus termenul în care autoritatea contractantă are obligația de a publica decizia de anulare a procedurii de atribuire, de la 3 zile la o zi lucrătoare;

  • a fost redus termenul în care autoritatea contractantă este obligată să anuleze un act/să emită un act/să adopte măsurile necesare restabilirii legalității ca urmare a unei decizii emise de CNSC/ instanța de judecată, de la 20 de zile lucrătoare la 10 zile lucrătoare;

  • a fost introdusă posibilitatea pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional, să dispună măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin;

  • a fost instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță.

 

Ordonanța de Guvern nr. 3/2021 a intrat in vigoare la data de 30.08.2021, urmărind adoptarea unor măsuri urgente pentru perfecționarea și flexibilizarea sistemului achizițiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecința cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau local, inclusiv a celor finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 

Prin adoptarea acestor măsuri, executivul a urmărit atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene, dat fiind faptul că existența litigiilor în materia achizițiilor publice a reprezentat un factor constant de întârziere a graficului de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene.

 

Analizând evoluția numărului contestațiilor formulate de operatorii economici și înregistrate la C.N.S.C. pe parcursul anilor 2020 si 2021 (01.01.2021 – 20.12.2021), se constată că în anul 2021 numărul contestațiilor a crescut comparativ cu perioadele similare ale anului precedent. Astfel, comparând evoluția totală a numărului contestațiilor formulate la Consiliu de către operatorii economici în anul 2021 (3295 contestații) cu cea înregistrată în anul 2020 (2983 contestații), se observă o creștere cu 9,47% a acestora (+312 contestații). Deși creșterea numărului contestațiilor formulate la C.N.S.C. în anul 2021 nu pare una consistentă, totuși, aceasta trebuie privită și prin prisma faptului că s-a produs pe fondul pandemiei COVID-19, care a contribuit la scăderea numărului de proceduri inițiate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (S.E.A.P), comparativ cu anii precedenți pandemiei.

 

Alte articole din această categorie

08 iunie 2023
Prin OUG 26/2022 a fost introdusă obligația autorității contractante de a efectua demersurile necesare pentru reținerea cauțiunii constituite la CNSC, în cazul în care câștigă în mod definitiv o contestație.
07 martie 2023
În cadrul procedurilor de achiziție publică, autoritățile contractate pot emite documente constatatoare „negative” care conțin informații referitoare la neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către contractant, documente care pot bloca participarea contractantului
15 mai 2023
În cazul procedurilor de achiziție publică pentru care se aplică criteriul de atribuire „cel mai bun raport calitate - preț/calitate - cost”, autoritățile contractante pot lua în considerare ca factor
20 decembrie 2021
Prin Ordonanța de Guvern nr. 3/2021, au fost adoptate o serie de măsuri pentru simplificarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016,
18 iulie 2022
În Monitorul Oficial nr. 697 din 12 iulie 2022, a fost publicată Legea nr. 208/2022, prin care s-au adus o serie de modificări legislației privind achizițiile publice/sectoriale. Noile reglementari vor
03 martie 2022
În cadrul Ședinței de Guvern din data de 02.03.2022, a fost adoptată Ordonanța de Urgență privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție, acest act normativ fiind necesar și
14 februarie 2022
  Prin versiunea actualizată a Notificării ANAP cu privire la interpretarea noțiunilor de furnizor și subcontractant în contractul de achiziție publică/sectorial, s-au adus următoarele clarificări: Furnizorul este entitatea care furnizează produse/prestează
11 ianuarie 2022
În data de 10.01.2022 a fost publicată Notificarea ANAP privind clarificarea posibilității de acceptare de către autoritățile/entitățile contractante în procedurile de achiziție publică/ sectorială, a garanțiilor de participare/de bună execuție
10 mai 2022
OUG 47/2022 a fost adoptată în contextul crizei mondiale în domeniul construcțiilor, în care, pe lângă creșterile costurilor materialelor de construcții, au intervenit și creșteri ale costului altor elemente aferente
27 mai 2022
Noul act normativ vine în completarea măsurilor dispuse prin OUG 47/2022, în sensul că se reglementează metodologia de ajustare a prețurilor în vederea restabilirii echilibrului contractual în cadrul contractelor de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina