CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
28 decembrie 2022

RECUPERARE CONCEDII MEDICALE PART. II - ÎN CE CONDIȚII INTERVINE PRESCRIPȚIA DECONTĂRILOR CONCEDIILOR MEDICALE DE LA CASELE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE?

În România angajatorii sunt obligați să achite lunar salariaților indemnizațiile de concedii medicale, urmând ca ulterior, în termen de 90 de zile, să solicite de la casele de asigurări de sănătate restituirea indemnizațiilor care se suportă din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Cererile de restituire sunt analizate și fie sunt acceptate și propuse spre plată, fie sunt respinse. În situația în care cererile de restituire sunt respinse, deficiențele identificate de casa de asigurări de sănătate trebuie remediate într-un termen de 90 zile.

 

Ce se întâmplă dacă nu se respectă termenul de 90 de zile pentru depunerea cererii de restituire?

 

Dacă angajatorul nu a depus la casa teritorială de asigurări de sănătate cererea de restituire a indemnizațiilor în termen de 90 de zile, atunci se va găsi într-o situație destul de dificilă, întrucât nu va mai putea să-și recupereze aceste sume – casa de sănătate va respinge în mod definitiv orice cerere de restituire depusă peste termenul de 90 de zile de la data la care angajatorul era în drept să solicite rambursarea indemnizațiilor.

 

Acest termen de 90 de zile este un termen de decădere, definit de dispozițiile art. 2545 din Codul Civil: „ 1) Prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale. (2) Neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit atrage pierderea lui, iar în cazul actelor unilaterale, împiedicarea, în condițiile legii, a săvârșirii lor.”

 

Așadar, dacă angajatorul nu respectă termenul de decădere de 90 zile stabilit prin lege, consecința constă în pierderea dreptului de a mai solicita restituirea indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate suportate de FNUASS.

 

Orice acțiune în justiție demarată de angajator pentru recuperarea indemnizațiilor de concedii medicale va fi respinsă motivat de faptul că angajatorul nu a respectat acest termen de decădere pentru depunerea cererii de restituire.

 

Care este termenul de prescripție aplicabil - 3 ani sau 5 ani?

 

 

Procedura de restituire a indemnizațiilor de concedii medicale care se suportă din FNUASS este reglementata de OUG 158/2005, fiind rezultată din plata indemnizațiilor făcută de angajator către beneficiari, plată ce dă dreptul la recuperarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

 

Unui litigiu având ca obiect restituirea indemnizațiilor pentru concedii medicale, îi este aplicabilă jurisdicția asigurărilor sociale.

 

Obiectul unui astfel de litigiu nu vizează o creanță fiscală pentru a exista un raport juridic de drept fiscal și pentru a se aplica termenul de prescripție fiscală reglementat de Codul de procedură fiscală.

 

Astfel, creanța născută din decontarea indemnizațiilor pentru concedii medicale nu este una fiscală și nu poate fi supusă termenului de prescripție reglementat de Codul de procedură fiscală, ci se supune termenului general de prescripție reglementat de Codul civil.

 

Potrivit art. 2500 alin. (1) Cod civil, dreptul material la acțiune se stinge prin prescripție, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Conform art. 2517 Cod civil, termenul de prescripție este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.

 

La art. 2523 din Codul civil se prevede că: ,,Prescripția începe să curgă de la data când titularul dreptului la acțiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască nașterea lui.”

 

Așadar, termenul de prescripţie de 3 ani pentru acţiunea angajatorului în vederea recuperării de la casa de asigurări de sănătate a diferențelor dintre sumele plătite cu titlu de indemnizații  și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate datorate pe luna respectivă, începe să curgă la data la care casa de asigurări de sănătate avea obligația de a soluționa cererea angajatorului.

 

Dreptul la acţiune pentru plata indemnizațiilor se naşte la data la care casa de asigurări de sănătate era obligată să efectueze plata sumelor de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii/ să emită refuzul de soluționare (60 de zile de la data înregistrării cererii de restituire). Prin urmare, termenul de prescripție de 3 ani începe să curgă de la data expirării celor 60 de zile, ce se calculează de la data înregistrării cererii de decontare.

 

 

Se observă că depunerea cererii de restituire în termenul de 90 de zile nu este suficientă pentru conservarea drepturilor de recuperare a indemnizațiilor.

 

Dacă de la momentul depunerii cererilor de restituire au trecut mai mult de 2 ani, vă recomandăm să procedați de urgență la introducerea unei acțiuni în justiție împotriva casei de sănătate. În caz contrar, dacă au trecut mai mult de 3 ani de la data la care casa de sănătate trebuia să facă plata (60 de zile de la inregistrarea cererii) , acțiunea  va fi respinsă ca fiind prescrisă, iar angajatorul va fi în imposibilitate de a-și mai recupera respectivele indemnizații.

 

Este foarte important să urmăriți soluționarea cererilor de restituire și să acționați din timp, înăuntrul termenului de prescripție, pentru a vă conserva șansele de recuperare a indemnizațiilor de concedii medicale.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă ești interesat de decontarea concediilor medicale, ți-am pregătit un articol despre procedura de decontare a concediilor medicale - sfaturi pentru recuperarea eficienta a acestora.

 

 

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina