CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
20 ianuarie 2022

ANGAJAREA RĂSPUNDERII SOLIDARE A ADMINISTRATORILOR PENTRU OBLIGAȚIILE FISCALE RESTANTE ALE SOCIETĂȚII

În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile fiscale restante:

 

a) persoanele fizice sau juridice care, anterior datei declarării insolvabilității, cu rea-credință, au dobândit în orice mod active de la debitorii care şi-au provocat astfel insolvabilitatea;

b) administratorii, asociații, acționarii şi orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin înstrăinarea sau ascunderea, cu rea-credință, sub orice formă, a activelor debitorului;

c) administratorii care, în perioada exercitării mandatului, cu rea-credință, nu şi-au îndeplinit obligația legală de a cere instanței competente deschiderea procedurii insolvenței, pentru obligațiile fiscale aferente perioadei respective şi rămase neachitate la data declarării stării de insolvabilitate;

d) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat nedeclararea și/sau neachitarea la scadență a obligațiilor fiscale;

e) administratorii sau orice alte persoane care, cu rea-credință, au determinat restituirea sau rambursarea unor sume de bani de la bugetul general consolidat fără ca acestea să fie cuvenite debitorului.

 

Așadar, pentru angajarea răspunderii solidare a administratorilor, trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele două condiții:

  1. societatea să fie declarată insolvabilă de către organul fiscal competent;

  2. să fie îndeplinite condițiilor speciale ale răspunderii solidare a administratorilor.

 

 

Declararea insolvabilă a societății

 

Este considerat insolvabil, debitorul ale cărui venituri și/sau bunuri urmăribile au o valoare mai mică decât obligațiile fiscale de plată sau care nu are venituri ori bunuri urmăribile.

 

În situația în care se constată îndeplinirea condițiilor legale în materie, debitorul în cauză va fi declarat insolvabil printr-un proces-verbal emis de organul fiscal competent.

 

Procesul verbal de insolvabilitate este un act administrativ fiscal, care se poate contesta în termen de 45 de zile de la data comunicării, sub sancțiunea decăderii.

 

 

Condițiile angajării răspunderii solidare a administratorilor

 

După declararea insolvabilității societății, organul fiscal competent poate emite o decizie pentru angajarea răspunderii solidare a administratorilor statutari, în cuprinsul căreia se indică motivele de fapt și de drept care au condus la angajarea răspunderii.

 

Răspunderea administratorilor pentru insolvabilitatea societății este o specie a răspunderii civile delictuale pentru faptă proprie, aspect ce determină necesitatea îndeplinirii următoarelor condiții:

  • existența unui prejudiciu - obligațiile fiscale restante principale și accesorii,

  • săvârșirea unei fapte ilicite - fapta trebuie să se încadreze în una din cele prevăzute în mod limitativ de dispozițiile art. 25 Cod Procedură Fiscală,

  • legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu, respectiv starea de insolvabilitate a societății trebuie să fie cauzată strict de una din faptele prevăzute de art. 25 Cod Procedura Fiscala,

  • vinovăția cu care a acționat administratorul trebuie să îmbrace forma intenției directe, respectiv faptele trebuie săvârșite cu rea-credință.

 

Simpla prezumție că insolvabilitatea firmei s-a produs ca urmare a conduitei intimatului-reclamantul, fără ca aceasta să fie concretizată în acțiuni/inacțiuni specifice, nu reprezintă o dovadă a relei-credințe, câtă vreme nu s-a probat, prin vreun mijloc de probă, că administratorul a acționat cu rea-credință și în scopul de a produce insolvabilitatea firmei...

reaua-credință presupune o atitudine volițională a persoanei vinovate constând în reprezentarea rezultatului negativ şi urmărirea obținerii acelei finalități prin acțiunile sau inacțiunile lor (ICCJ, Decizia 1447/2020).

 

Angajarea răspunderii solidare se stabilește de organul fiscal competent, prin decizie. Anterior emiterii deciziei, persoana in cauza este audiată, aceasta având dreptul de a-și prezenta în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii.

 

Decizia constituie act administrativ fiscal, care se poate contesta în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, sub sancțiunea decăderii.

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Dacă ești interesat de procedura de reorganizare, ți-am pregătit un articol cu privire la atragerea răspunderii personale a administratorilor  pentru intrarea societății în insolvență.

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina