CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
11 martie 2024

SECHESTRUL ASIGURĂTOR ÎN MATERIE CIVILĂ– INDISPONIBILIZAREA BUNURILOR DEBITORULUI PÂNĂ LA OBȚINEREA UNUI TITLU EXECUTORIU

Sechestrul asigurător reprezintă o măsură deosebit de utilă pentru creditori, care are drept scop indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului, până la momentul obținerii unui titlu executoriu împotriva debitorului.

 

Această măsură se adresează creditorilor diligenți, precauți, care nu dețin încă un titlu executoriu împotriva debitorului, dar care urmăresc să-și protejeze creanța prin indisponibilizarea bunurilor urmăribile ale debitorului încă de la introducerea acțiunii principale de recuperare a creanței, aspect care diminuează riscul de risipire a averii debitorului sau de înstrăinare de către acesta a bunurilor urmăribile din patrimoniu.

 

Ulterior introducerii acțiunii principale pentru recuperarea creanței (ne referim la dosarul având ca obiect pretențiile creditorului împotriva debitorului), creditorul poate introduce o cerere pentru instituirea unui sechestru asigurător asupra bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile deținute de debitor, bunuri care vor fi indisponibilizate (nu vor putea fi înstrăinate), până la momentul obținerii titlului executoriu de către creditor sau până la respingerea/perimarea/anularea sau renunțarea la cererea principală de chemare în judecată.

 

Condițiile instituirii unui sechestru asigurător

 

  1. Ipoteza în care creanța este constatată în scris

 

Pentru a se reține existența unui înscris constatator al creanței, este necesar ca reclamantul să depună un act scris care emană de la debitor sau care poate fi opus acestuia, act scris pe care creditorul să-și întemeieze acțiunea principală și care îndeplinește, prin el însuși, toate condițiile prevăzute de lege pentru a avea forța probantă necesară admiterii acțiunii.

 

În acest context, din actul scris depus trebuie să rezulte aparența unei creanțe, fără a fi necesară coroborarea de probe și efectuarea unei veritabile analize asupra fondului cauzei, aspect incompatibil cu procedura instituirii sechestrului asigurător.

 

Prin act scris se înțelege actul constatator al creanței, din textul căruia să rezulte, fără intervenția unor împrejurări străine, elementele raportului juridic încheiat între părți, în special existența datoriei și obligația debitorului de a plăti o anumită sume de bani.

 

De exemplu, creditorul poate depune în susținerea temeiniciei cererii de instituire a sechestrului asigurător, contractul încheiat cu debitorul și semnat de acesta, facturile emise în baza contractului, confirmări de sold, corespondența prin care se recunosc serviciile/lucrările, o hotărâre pronunțată în prima instanță care vizează litigiul principal, chiar dacă nu este definitivă, etc.

 

În ipoteza în care există un act scris al creanței, pentru instituirea sechestrului, mai trebuie îndeplinite cumulativ și următoarele condiții:

  • Creditorul să nu dețină un titlu executoriu (pentru că în această situație, creditorul poate pune direct în executare titlul deținut - nu se mai impune instituirea unei măsuri asigurătorii)

  • Creanța să fie exigibilă (creanța trebuie să aibă scadența împlinită);

  • Creditorul să facă dovada că a intentat cererea de chemare în judecata împotriva debitorului (dosarul principal);

 

Creditorul poate fi obligat la plata unei cauțiuni, într-un cuantum fixat de instanță, care nu va putea fi însă mai mare de 20% din valoarea creanței. De asemenea, instanța va stabili și termenul înăuntrul căruia va trebui depusă cauțiunea. Nedepunerea cauțiunii în termenul fixat de instanță determină desființarea de drept a sechestrului.

 

  1. Ipoteza în care creanța nu este constatată în scris

 

Dacă creanța creditorului nu este constatată în scris, acesta va putea totuși să introducă o cerere de instituire a sechestrului asigurător, dacă dovedește că a intentat acțiunea principală și dacă depune, odată cu cererea de sechestru, o cauțiune în valoare de jumătate din valoarea reclamată.

 

Nedepunerea cauțiunii conduce la respingerea cererii.

 

  1. Ipoteza în care creanța nu este exigibilă

 

Dacă creanța creditorului nu are scadența împlinită, se va putea totuși institui sechestru asigurător, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor de mai jos:

  • Creditorul să facă dovada că debitorul a micșorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau că nu a dat asigurările promise sau dacă există pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îți ascundă ori risipească averea;

  • Creanța să fie constatată în scris;

  • Să facă dovada că a introdus acțiunea principală;

  • Creditorul să nu dețină titlu executoriu.

 

Creditorul poate fi obligat la plata unei cauțiuni, într-un cuantum fixat de instanța, care nu va putea fi însă mai mare de 20% din valoarea creanței. De asemenea, instanța va stabili și termenul înăuntrul căruia va trebui depusă cauțiunea. Nedepunerea cauțiunii în termenul fixat de instanță determină desființarea de drept a sechestrului.

 

Instanța competentă și procedura de soluționare

 

Cererea de sechestru asigurător se introduce la instanța competentă să judece procesul principal în prima instanță. Taxa de timbru datorată de creditor pentru această cerere este de 100 lei.

 

Instanța soluționează cauza de urgență, fără citarea părților, printr-o încheiere executorie. Acest lucru semnifică ca debitorul nu va avea cunoștința de acest proces până la momentul punerii în executare a sechestrului, procedura presupunând așadar un element surpriză pentru debitor, care nu va avea cunoștința de aceasta măsură până în momentul în care executorul o va pune în aplicare.

 

Instanța de sechestru asigurător nu verifică fondul raporturilor dintre părți, ci numai îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru sechestrul asigurător. Acest aspect a fost reținut și de Curtea Constituționala în considerentele Deciziei 577/2015, după cum urmează:

 

„Curtea a reţinut că procedura măsurilor asigurătorii nu vizează fondul dreptului, ci are o finalitate subsecventă, urmărind să asigure valorificarea acestuia. Prin aceasta legiuitorul a urmărit preîntâmpinarea riscului la care este expus titularul dreptului, şi anume situaţia în care, deşi dreptul i-a fost recunoscut printr-o hotărâre definitivă, aşadar susceptibilă de punere în executare, să se vadă pus în imposibilitatea de a-l realiza ca urmare a manoperelor dolosive ale debitorului. Aşa fiind, o asemenea procedură este guvernată de imperativul celerităţii.”

 

Încheierea prin care se soluționează sechestrul este executorie, adică poate fi pusa in executare de îndată. Încheierea se comunică de către instanță creditorului, iar debitorului i se comunică de executorul judecătoresc, odată cu luarea măsurii. Încheierea este supusă apelului, în termen de 5 zile de la comunicare.

 

Executarea măsurii de sechestru

 

Măsura de sechestru se aduce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, care în cazul bunurilor mobile, se va deplasa, la locul unde se află acestea și va aplica sechestrul asupra bunurilor urmăribile numai în măsura necesară realizării creanței. În toate cazurile, sechestrul asigurător se va aplica fără somație ori înștiințare prealabilă a debitorului.

 

Sechestrul asigurător înființat asupra unui bun supus unor formalități de publicitate se va înscrie de îndată în cartea funciară, registrul comerțului, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare sau în alte registre publice, după caz. Înscrierea face opozabil sechestrul tuturor acelora care, după înscriere, vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv.

 

Ridicarea sechestrului asigurător

 

Dacă debitorul va da, o garanție îndestulătoare, instanța va putea ridica, la cererea debitorului, sechestrul asigurător. Cererea se soluționează de urgenta și cu citarea în termen scurt a părților, prin încheiere supusă numai apelului, în termen de 5 zile de la pronunțare.

 

De asemenea, în cazul în care cererea principală, în temeiul căreia a fost încuviințată măsura asiguratorie, a fost anulată, respinsă sau perimată prin hotărâre definitivă ori dacă cel care a făcut-o a renunțat la judecarea acesteia, debitorul poate cere ridicarea măsurii de către instanța care a încuviinţat-o.

 

Valorificarea bunurilor sechestrate

 

Valorificarea bunurilor sechestrate se va face după ce creditorul va obține un titlu executoriu împotriva debitorului.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. S-ar putea sa găsesti de interes si articolul  "5 PASI PENTRU A-ȚI RECUPERA EFICIENT CREANȚELE".

 

Mai multe articole, poți găsi aici.

 

 

Alte articole din această categorie

22 august 2022
Având în vedere contextul economic actual în care nevoia de lichidități este din ce în ce mai stringentă pentru supraviețuirea propriului business, este necesară diminuarea pe cât posibil a pierderilor.
20 ianuarie 2022
În conformitate cu dispozițiile art. 25 din Codul de Procedură Fiscală, în cazul unei societăți declarate insolvabile de către organul fiscal, pot răspunde în mod solidar cu aceasta pentru obligațiile
15 septembrie 2022
Potrivit ultimelor modificări legislative, începând cu salariul aferent lunii august 2022, contribuțiile sociale obligatorii pentru contractele de muncă part – time se vor raporta la cuantumul salariului minim pe economie.
04 aprilie 2022
În data de 16.04.2022 va intra în vigoare Legea 24/2022, prin care a fost reglementat concediul și indemnizația pentru îngrijirea pacientului adult bolnav de cancer. Cine poate beneficia de acest
12 iulie 2022
În data de 08 iulie 2022, a fost publicată în Monitorul Oficial, Legea nr. 200/2022, pentru completarea Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, care va intra în vigoare în termen de
21 iunie 2022
  Activitatea cooperativelor agricole beneficiază de o serie măsuri fiscale, care constituie derogări de la prevederile Codului fiscal. Menționăm în acest sens: scutirea de la plata impozitului pe profit a cooperativelor
21 iunie 2022
Ce este o cooperativă agricolă? Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori.
22 iunie 2022
Potrivit prevederilor Legii 17/2000, soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă, pot beneficia de un program lunar redus de lucru, de o jumătate de normă, cu
12 iulie 2022
Potrivit Legii 187/2022 publicată în Monitorul Oficial în data de 22 iunie 2022, valoarea nominală a tichetelor de masă se majorează până la 30 de lei. Această modificare se va
10 februarie 2023
Din păcate, hărțuirea psihologică a salariaților este un fenomen extrem de des întâlnit în cadrul companiilor din România. Angajatorii nu de puține ori aleg să închidă ochii la astfel de

Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina