Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
18 ianuarie 2023

NOTIFICARE PRIVIND INTRAREA IN FALIMENT PRIN PROCEDURĂ SIMPLIFICATĂ CREVIO DIG CONSTRUCT

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic

2. Arhiva/registratura instanței:

Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015

Număr de telefon 0246 / 212 725 programul arhivei/registraturii instanței Zilnic – orele 09:30 - 13:00

3.1. Debitor: CREVIO DIG CONSTRUCT SRL

Cod de identificare fiscală 39178268 Domiciliul/sediul social: Jud. Giurgiu, Com. Săbăreni Sat Săbăreni Str. Sondei nr. 46 camera nr 2 , Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J52/607/2018

3.2. Administrator special: -

4. Creditori cunoscuți: -

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului CREVIO DIG CONSTRUCT SRL, conform Incheierii de Sedinta din data de 17.01.2023, pronunţată de Tribunalul Giurgiu secţia Sindic, în dosarul 69/122/2023, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ

 

NOTIFICĂ

 

7. Deschiderea procedurii de faliment simplificat (la cererea debitorului) împotriva CREVIO DIG CONSTRUCT SRL prin Încheierea de Ședința din data de 17.01.2023 pronunțată de Tribunalul Giurgiu - Secția Sindic, în dosarul 69/122/2023, dizolvarea societății debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.

7.1. Debitorul CREVIO DIG CONSTRUCT SRL are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi sa predea lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență. In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin 1 şi 2 şi art. 169 alin 1 lit. d din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului CREVIO DIG CONSTRUCT SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței însoțită de documentele justificative si de dovada platii taxei de timbru si va fi transmisă in două exemplare, după cum urmeaza: (i) Un exemplar in format scriptic se transmite la grefa Secției Sindic a Tribunalului Giurgiu si in format electronic PDF de maxim 4MB fiecare, pe adresa e-mail a Tribunalului Giurgiu (registratura-tr@just.ro) și (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta indicata in notificare.

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.03.2023.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 15.03.2023.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului preliminar.

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 10.04.2023. Termenul pentru continuarea procedurii: 25.04.2023, ora 10:00

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 sc A et 5 ap 22, Data 21.03.2022 Ora 11:00,

având ca ordine de zi :

  • prezentarea situației debitorului;

  • desemnarea Comitetului creditorilor format din 3-5 membrii;

  • confirmarea/ înlocuirea lichidatorului judiciar provizoriu;

  • stabilirea/aprobarea onorariului lichidatorului judiciar – onorariul propus este de 7.000 de lei pentru întreaga procedura + 5% din sumele recuperate/încasate / obținute din vânzarea bunurilor;

 

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnata de conducătorul unității. Creditorii pot comunica punctul de vedere lichidatorului judiciar prin corespondenta (posta, email,la datele mai sus menţionate), pana la data de 21.03.2023 ora 11:00. La votul exprimat creditorii vor avea în vedere ca nicio categorie de creanţe nu este defavorizata.

9. Comitetul creditorilor:-

10. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Giurgiu pentru efectuarea mențiunii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

‚ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

ƒ Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi transmis prin poştă pe adresa lichidatorului judiciar, cu menţiunea că poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă/curier rapid la sediul din Bucureşti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc. A et. 5 ap 22.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

Dinu Maria Cristina

Semnătura (şi ştampila):

 

 

 

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.