Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
19 ianuarie 2023

MODEL – CERERE INTRARE ÎN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATĂ
(la solicitarea debitorului)

 

 

TRIBUNALUL ________________[1]

 

 

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

 

 

Subscrisa _________________ SRL, cu sediul social în ________________________________, înregistrată la Registrul Comerțului __________ sub nr. _______________, CUI ______________, reprezentată prin administrator __________________, domiciliat în ______________________________, identificat prin CI seria ______, nr. _________, eliberată de __________ la data de ___________, cu valabilitate până la data de ___________, CNP _____________, în temeiul art. 38 alin. 2 lit. e) coroborat cu art. 66 din Legea 85/2014 formulăm prezenta:

 

 

 

CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII SIMPLIFICATE

DE FALIMENT

 

 

 

prin care solicităm instanței în baza prevederilor art. 38. alin. 2 lit. e), art. 66 alin 1 coroborat cu art. 71 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, să dispună deschiderea procedurii simplificate de insolvență împotriva _________________ SRL;

 

În temeiul art. 45 alin (1) lit. d ) din Legea 85/2014, solicităm să desemnați în calitate de lichidator judiciar pe CII DINU MARIA CRISTINA[2], membru al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România.

 

În fapt, arătăm că în patrimoniul societății există un dezechilibru financiar bazat pe lipsa de lichidități, aspect pentru care nu putem plăti datoriile exigibile către creditorii noștri.

 

Ne aflăm în cazul unei insolvențe vădite, întrucât nu am achitat în termen de 30 de zile datoriile exigibile către creditorii noștri. Potrivit art. 5 pct. 29 lit.) a) din Legea 85/2014, insolvența este prezumată atunci când după 60 de zile de la scadență, debitorul nu a plătit datoria sa față de creditori

 

La data formulării prezentei cereri, valoarea datoriilor exigibile mai vechi de 60 de zile ale societății sunt în suma de _____________ lei, din care ___________ lei datorii către bugetul de stat și ____________ lei datorii către furnizori, fiind așadar îndeplinită și condiția prevăzută de art. 5 pct. 72 din Legea 85/2014, respectiv valoarea datoriilor pe care societatea o are este superioară pragului minim al creanțelor (50.000 lei).

 

Astfel, raportat la starea actuală a patrimoniului nostru, respectiv la insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor exigibile, considerăm că cererea noastră este întemeiată.

 

Pentru toate aceste considerente, vă rugăm să admiteți cererea astfel cum a fost formulată, să constatați că ne aflăm în stare de insolvență și pe cale de consecință să dispuneți deschiderea procedurii simplificate de faliment și să desemnați în calitate de lichidator judiciar pe CII DINU MARIA CRISTINA.

 

În drept ne întemeiem pe dispozițiile art. 38 alin. 2 lit. e, 45 alin (1) lit. d ), 66 și următoarele din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

 

Probe: înscrisuri.

 

Anexe: atașăm prezentei cereri taxa judiciară de timbru, extrasul de informare eliberat de registrul comerțului, precum și toate documentele prevăzute la art. 67 alin 1 din Legea 85/2014.

 

 

 

 

 

 

Cu stimă,

 

_________________ SRL

Prin administrator

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI ______________

 


[1]  Cererea de intrare în faliment se introduce la Tribunalul în a cărui circumscripție debitorul și-a avut sediul social/profesional cel puțin 6 luni anterior formulării acțiunii.

[2] Se atașează oferta lichidatorului judiciar însoțită de atestatul valabil pe anul în curs, certificatul de înregistrare și polița de asigurare profesională valabilă

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol privind 5 lucruri bine de știut  dacă vrei să deschizi procedura de insolvență a societății 

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să