Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 mai 2023

NOTIFICARE PRIVIND DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENŢĂ  
 ISIS ART DESIGN 88 SRL

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 34525/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanței:

Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6

Număr de telefon 021.408.36.00 programul arhivei/registraturii instanței Zilnic – orele 09:30 - 14:00

3.1. Debitor: ISIS ART DESIGN 88 SRL

Cod de identificare fiscală 27172199 Domiciliul/sediul social: Bucuresti Sector 3, Aleea Fetesti nr 2-4 bloc I 25 scara 5 etaj 3 ap. 72 Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J40/6730/2010

3.2. Administrator special: -

4. Creditori cunoscuți: -

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de administrator judiciar al debitorului ISIS ART DESIGN 88 SRL, conform sentinţei de deschidere din data de 09.03.2023, pronunţată de Tribunalul Bucuresti secţia a VII a Civilă, în dosarul 34525/3/2022, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin.(2) din acelaşi act normativ

 

NOTIFICĂ

 

7. Deschiderea procedurii generale a insolventei (la cererea creditorului) împotriva debitorului ISIS ART DESIGN 88 SRL prin Sentința intermediara din data de 09.03.2023 pronunțată de Tribunalul București - Secția a VII-a Civila, în dosarul 34525/3/2022.

7.1. Debitorul ISIS ART DESIGN 88 SRL. are obligația ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi sa predea administratorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență. In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informațiile arătate devin aplicabile dispozițiile art. 82 alin 1 şi 2 şi art. 169 alin 1 lit. d din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului ISIS ART DESIGN 88 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței însoțită de documentele justificative si de dovada plătii taxei de timbru si va fi transmisă in două exemplare, după cum urmează: (i) Un exemplar se va transmite atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secției a VII-A a Tribunalului București cat si in format electronic (documente PDF de maximum 4 mb fiecare) pe adresa de email a Secției a VII-A a Tribunalului București (trb-insolventa@just.ro; (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta cristina@dinulawyers.ro sau la adresa sediului profesional.

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanței

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului este 24.04.2023.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței şi de insolvență, nedepunerea cererii de admitere a creanței până la termenul menționat atrage decăderea din drepturi privind creanța/creanțele pe care le dețineți împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanțelor este 15.05.2023.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul preliminar 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului preliminar.

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv al creanțelor este 09.06.2023. Termenul pentru continuarea procedurii: 15.06.2023, ora 11:00

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din Bucuresti, Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 sc A et 5 ap 22, Data 22.05.2023 Ora 11:00,

având ca ordine de zi :

  • prezentarea situației debitorului;

  • desemnarea Comitetului creditorilor format din 3-5 membrii;

  • confirmarea/ înlocuirea administratorului judiciar provizoriu;

  • stabilirea/aprobarea onorariului administratorului judiciar – onorariul propus este de 7.000 de lei pe întreaga procedura in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 234/2023+ 5% din sumele recuperate/încasate / obținute din vânzarea bunurilor;

  • alte mențiuni.

 

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnata de conducătorul unității. Creditorii pot comunica punctul de vedere administratorului judiciar prin corespondenta (posta, email,la datele mai sus menţionate), pana la data de 22.05.2023 ora 11:00. La votul exprimat creditorii vor avea în vedere ca nicio categorie de creanţe nu este defavorizata.

9. Comitetul creditorilor:-

10. Deschiderea procedurii insolvenței se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea mențiunii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

‚ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

ƒ Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi  transmis prin poştă pe adresa administratorului judiciar, cu menţiunea că poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă/curier rapid la sediul din Bucureşti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc. A et. 5 ap 22.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

Dinu Maria Cristina

Semnătura (şi ştampila):

 

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.