Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
08 iunie 2022

ANGAJATORUL A INTRAT IN INSOLVENȚĂ – CUM NE PUTEM RECUPERA SALARIILE RESTANTE

În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza evidențelor contabile ale societății.

 

Recuperarea acestor drepturi salariale este destul de anevoioasă și se poate întinde pe o durată îndelungată de timp. Deși creanțele salariale se plătesc într-o ordine prioritară față de alte categorii de creanțe, nu trebuie pierdut din vedere faptul că acestea se pot achita doar dacă există disponibilități bănești în averea angajatorului sau dacă debitorul deține în patrimoniu bunuri vandabile, care să acopere cheltuielile de procedură.

 

Există însă posibilitatea să se apeleze la Fondul de Garantare pentru plata creanțelor salariale, fond reglementat de dispozițiile Legii 200/2006, de unde se poate recupera cuantumul a 5 salarii medii brute pe economie pentru fiecare salariat.

 

Din resursele Fondului de garantare se pot suporta, în limitele cuantumului menționat anterior, următoarele categorii de creanțe salariale:

 • salarii restante;

 • compensațiile bănești restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihnă neefectuat de salariați, dar numai pentru maximum un an de muncă

 • plățile compensatorii restante, în cuantumul stabilit în contractul colectiv de muncă şi/sau în contractul individual de muncă, în cazul încetării raporturilor de muncă

 • compensațiile restante pe care angajatorii au obligația de a le plăti, potrivit contractului colectiv de muncă şi/sau contractului individual de muncă, în cazul accidentelor de muncă sau al bolilor profesionale;

 • indemnizațiile restante, pe care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a le plăti pe durata întreruperii temporare a activității.

 

Creanțele salariale reprezintă drepturi salariale şi alte drepturi bănești datorate şi neplătite salariatului la data şi, după caz, în tranșele prevăzute în contractul individual de muncă şi/sau contractul colectiv de muncă, asupra cărora nu a intervenit prescripția dreptului la acţiune, şi care se suportă pentru o perioadă de 5 luni consecutive.

Stabilirea cuantumului creanțelor salariale cuvenite salariaților şi efectuarea plății acestora se realizează de agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, la cererea scrisă a administratorului sau lichidatorului angajatorului în stare de insolvență.

 

Agenția teritorială poate proceda la stabilirea cuantumului creanțelor salariale cuvenite salariaților şi la efectuarea plăţii acestora şi în baza cererii formulate de către salariații angajatorului în stare de insolvență sau de organizațiile legal constituite ce reprezintă interesele acestora.

 

Înainte de a se adresa agenției teritoriale, salariații sau organizațiile legal constituite ce reprezintă interesele acestora trebuie să notifice în scris administratorul sau lichidatorul angajatorului în stare de insolvență, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru plata creanțelor salariale. O copie a acestei notificării trebuie atașata la cererea adresată agenției teritoriale.

 

Cererile de plata, trebuie însoțite de următoarele documente:

 • copie de pe hotărârea judecătorească definitivă de deschidere a procedurii de insolvență;

 • situația creanțelor salariale întocmită de administrator sau lichidator, conform modelului prevăzut în actul normativ;

 • copii de pe pontajele care atestă prestarea muncii de către salariați

 • copii de pe statele de plată care atestă existenta creanțelor salariale;

 • copie de pe contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul angajatorului în stare de insolvență;

 • copii de pe contractele individuale de muncă ale salariaților care au suferit accidente de muncă sau boli profesionale;

 • copii de pe certificatele medicale pe baza cărora se acordă, potrivit legii, indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă datorată accidentelor de muncă şi bolilor profesionale;

 • copii de pe procesele-verbale de cercetare a accidentelor de muncă, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

 • copii de pe formularele de declarare finală a bolilor profesionale, întocmite, potrivit legii, de autoritatea competentă;

 • copii de pe fişele de lichidare ale persoanelor ale căror raporturi de muncă au încetat.

 

În situația în care, în urma examinării documentelor depuse, se constată îndeplinirea condițiilor legale, agenția teritorială emite dispoziția privind stabilirea cuantumului creanțelor salariale suportate din Fondul de garantare pentru salariații angajatorului în stare de insolvență.

 

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să