Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
07 iunie 2022

5 LUCRURI DE ȘTIUT DACĂ VREI SĂ DESCHIZI PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ A SOCIETĂȚII

 1. Cuantumul datoriilor

 

Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

 

 1. Documentația necesară deschiderii procedurii

 

Cererea formulata de debitor trebuie însoțita de următoarele documente:

 • ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

 • balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

 • lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

 • lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

 • lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

 • lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;

 • o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

 • o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;

 • daca solicitati intrarea in procedura simplificata, hotararea adunarii generale a asociatilor in acest sens;

 • o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

 • o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

 • un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

 • o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;

 • dovada codului unic de înregistrare;

 • dovada notificării organului fiscal competent.

 

Cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de creditor, trebuie să cuprindă: (i) cuantumul și temeiul creanței; (ii) existența unui drept de preferință constituit de către debitor sau instituit conform legii; (iii) declarația privind eventuala intenție de a participa la reorganizarea debitorului, caz în care va trebui să precizeze, cel puțin la nivel de principiu, modalitatea în care înțelege să participe la reorganizare.

 

Creditorul trebuie să anexeze cererii introductive, documentele justificative ale creanței și ale actelor de constituire a cauzelor de preferință, precum și codul unic de înregistrare al debitorului.

 

 

 1. Posibilitatea de a propune desemnarea unui practician în insolvență

 

Judecătorul sindic poate desemna prin sentința de deschidere a procedurii, administratorul judiciar provizoriu/lichidatorul judiciar provizoriu solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, daca cererea îi aparține acestuia.

 

In situația în care atât debitorul cât și creditorul au solicitat desemnarea câte unui practician în insolvență, va fi ales administratorul/lichidatorul judiciar solicitat de creditor.

 

Pentru desemnarea practicianului în insolvență, este necesar să atașați acțiunii introductive și oferta profesională a acestuia, însoțită de atestatul valabil pe anul în curs, certificatul de înregistrare și polița de asigurare profesională valabilă.

 

 1. Sancțiunea nedepunerii cererii de deschidere a procedurii de insolvență

 

Debitorul aflat în stare de insolvență este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozițiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 de zile de la apariția stării de insolvență.

 

Neintroducerea sau introducerea tardivă, de către debitor, a cererii de deschidere a procedurii insolvenței, într-un termen care depășește cu mai mult de 6 luni termenul prevăzut de lege de la apariția stării de insolvenţă, constituie infracțiunea de bancrută simplă și se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

 

 1. Posibilitatea atragerii răspunderii pentru intrarea în insolvență

 

Judecătorul-sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, să fie suportată de membrii organelor de conducere precum și de orice alte persoane care au contribuit la starea de insolvență a debitorului, prin una dintre următoarele fapte:

 

 • au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

 • au făcut activități de producție, comerț sau prestări de servicii în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice;

 • au dispus, în interes personal, continuarea unei activități care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăți;

 • au ținut o contabilitate fictivă, au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se prezumă. Prezumția este relativă;

 • au deturnat sau au ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul acesteia;

 • au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăti;

 • în luna precedentă încetării plăților, au plătit sau au dispus să se plătească cu preferință unui creditor, în dauna celorlalți creditori;

 • orice altă faptă săvârșită cu intenție, care a contribuit la starea de insolvență a debitorului, constatată potrivit prevederilor prezentului titlu.

 

Pasivul debitorului este reprezentat de sumele înscrise în tabelul definitiv al creanțelor, sau în tabelul definitiv consolidat.

 

În caz de pluralitate de persoane responsabile pentru ajungerea societății în insolvență, răspunderea acestora este solidară.

 

 

 

Sperăm că acest articol ți-a fost de ajutor. Ți-am pregătit și un articol cu privire la atragerea răspunderii personale a administratorilor pentru intrarea societății în insolvență. 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să