Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
21 decembrie 2021

DESCHIDEREA PROCEDURII DE INSOLVENȚĂ LA CEREREA DEBITORULUI

În situația în care vă aflați în stare de insolvență, aveți obligația ca în termen de cel mult 30 de zile, să introduceți pe rolul tribunalului în raza căruia ați avut stabilit sediul social/profesional o perioada de cel puțin 6 luni anterior sesizării instanței, o cerere în vederea deschiderii procedurii de insolvență.

 

Valoarea – prag a datoriilor deținute, pentru a putea introduce cererea de deschidere a procedurii, este de 50.000 de lei pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar în cazul creanțelor salariale, de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

 

Prin cererea de deschidere a procedurii, puteți solicita desemnarea unui administrator judiciar/lichidator judiciar[1]. În lipsa unei astfel de propuneri, desemnarea practicianului în insolvență se va face de către judecătorul sindic, dintre practicienii în insolvență înscriși în Tabloul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, care și-au depus oferta la dosar.

 

Cererea de deschidere a procedurii, trebuie să fie însoțită de următoarele înscrisuri:

 

 • taxa judiciară de timbru în cuantum de 200 lei;

 • ultima situație financiară anuală, balanța de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

 • lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate;

 • lista numelor și a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferință;

 • lista cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

 • contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

 • lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaților cu răspundere nelimitată, pentru societățile în nume colectiv şi cele în comandită;

 • o declarație prin care debitorul îşi arată intenția de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activității ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

 • o descriere sumară a modalităților pe care le are în vedere pentru reorganizarea activității;

 • o declarație pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăților agricole ori, după caz, oficiul registrului comerțului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

 • o declarație pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acționarii/asociații/asociații comanditari care dețin controlul debitorului nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate contra patrimoniului, de corupție şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracțiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

 • un certificat de admitere la tranzacționare pe o piață reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

 • o declarație prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăți, cu precizarea acestora;

 • dovada codului unic de înregistrare;

 • dovada notificării organului fiscal competent

 

Cererea de deschidere formulată de debitor se soluționează de urgență, în termen de 10 zile de la depunere, în cameră de consiliu, fără citarea părților.

 

[1] Debitorul va trebui sa depuna la dosar oferta practicianului in insolventa propus, la care va anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie de pe polita de asigurare profesionala.

 

 

Alte articole din această categorie

07 iunie 2022
Cuantumul datoriilor Cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât şi pentru debitori, inclusiv
10 noiembrie 2022
Acordul de restructurare reprezintă cel mai recent instrument de prevenire a insolvenței introdus în legislația națională, care permite restructurarea activității companiei aflate în dificultate financiară, în afara unei proceduri de
14 decembrie 2021
În cazul în care dețineți o creanță împotriva unui partener de afaceri care nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a acestuia sau ca urmare a punerii
08 iunie 2022
În situația în care angajatorul dvs. a intrat în insolvență, salariile restante până la data deschiderii procedurii de insolvență, se înscriu la masa credală  de practicianul în insolvență, pe baza
02 august 2022
În cadrul procedurii de insolvență, administratorul/lichidatorul judiciar pot introduce în fața judecătorul-sindic, acțiuni pentru anularea actelor sau operațiunilor frauduloase ale debitorului în dauna drepturilor creditorilor, efectuate în cei 2 ani
18 martie 2022
Răspunderea organelor de conducere pentru intrarea societății în insolvență este reglementată de dispozițiile art. 169 din Legea insolvenței și reprezintă o specie a răspunderii civile delictuale. Pentru angajarea acestui tip
26 iulie 2022
Prin Legea 216/2022 a fost transpusă în legislația naționala Directiva (UE) 2019/1023 privind cadrele de restructurare preventivă, remiterea de datorie și decăderile, precum și măsurile de sporire a eficienței procedurilor
13 februarie 2024
Nu de puține ori se întâmplă ca o societate să dețină împotriva unei companii intrate în insolvență, atât o creanță (adică sume de încasat), cât și o datorie (sume de
07 iunie 2022
În situația în care a fost formulată împotriva societății dvs. o cerere de deschidere a procedurii de insolvență, aveți posibilitatea ca în termen de 10 zile de la comunicarea cererii,
08 februarie 2023
Nu de puține ori ne trezim în situația în care am înființat la un moment o Asociație alături de alți membri fondatori, însă din diverse motive nu mai dorim să