Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
28 decembrie 2022

NOTIFICARE PRIVIND
INTRAREA IN FALIMENT PRIN PROCEDURA SIMPLIFICATA HARY GOLD SRL

1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei:

Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati

Număr de telefon 0236460027 programul arhivei/registraturii instanței luni, miercuri si joi – orele 09:00 - 11:00

3.1. Debitor: HARY GOLD - S.R.L.

Cod de identificare fiscală 28438923  Domiciliul/sediul social: Satul Negrea Com. Schela nr 2 bis corp C2 judet Galati, Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J17/592/2011

3.2. Administrator special: -

4. Creditori cunoscuți: ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALATI

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de lichidator judiciar al debitorului HARY GOLD - S.R.L., conform Hotararii intermediare din data de 13.12.2022, pronunţată de Tribunalul Galati secţia a II a Civilă, în dosarul 631/121/2022 în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă,

 

NOTIFICĂ

 

Intrarea in faliment prin procedura simplificata a debitorului HARY GOLD S.R.L. potrivit Hotărârii intermediare din data de 13.12.2022 pronunțată de Tribunalul Galati - Secția a II-a Civila, în dosarul 631/121/2022, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea societății debitoare.

7.1. Debitorul HARY GOLD S.R.L. are obligația ca în termen de 10 zile de la intrarea in faliment să predea gestiunea către lichidatorul judiciar, împreuna cu lista actelor si operațiunilor efectuate după deschiderea procedurii de insolventa, precum si lista cuprinzând numele si adresele creditorilor si toate creanțele acestora. Se dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei in conformitate cu prevederile art. 151 din Legea 85/2014.

7.2. Creditorii debitorului HARY GOLD S.R.L. trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanței in condițiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanțelor născute ulterior deschiderii procedurii generale de insolventa (data deschiderii procedurii generale de insolventa 30.06.2022): Termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor in vederea întocmirii tabelului suplimentar: 10 zile de la data comunicării notificării de intrare in faliment prin procedura simplificata!

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanțelor, întocmirea, afișarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanțelor este 16.01.2023.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestații la tabelul suplimentar 7 zile de la data publicării în BPI a tabelului suplimentar.

Termenul pentru întocmirea şi afișarea tabelului definitiv consolidat al creanțelor este 13.02.2023. Termenul pentru continuarea procedurii: 27.02.2023, ora 10:00

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că Adunare a creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bld. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 sc A et 5 ap 22, Data 14.02.2023 Ora 11:00,

având ca ordine de zi :

  • prezentarea situației debitorului;

  • desemnarea Comitetului creditorilor format din 3-5 membrii;

  • stabilirea/aprobarea onorariului lichidatorului judiciar – onorariul propus este de 2.000 de lei lunar + 5% din sumele recuperate/încasate / obținute din vânzarea bunurilor;

 

Creditorii pot fi reprezentați în cadrul adunării prin împuterniciți, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegație semnata de conducătorul unității. Creditorii pot comunica punctul de vedere lichidatorului judiciar prin corespondenta (posta, email,la datele mai sus menţionate), pana la data de 14.02.2023 ora 11:00. La votul exprimat creditorii vor avea în vedere ca nicio categorie de creanţe nu este defavorizata.

9. Comitetul creditorilor:-

10. Intrarea in faliment prin procedura generala se notifică Oficiului registrului comerțului de pe lângă Tribunalul Galati pentru efectuarea mențiunii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

‚ Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

ƒ Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi  transmis prin poştă pe adresa lichidatorului judiciar, cu menţiunea că poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă/curier rapid la sediul din Bucureşti, sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 bl. PM2 sc. A et. 5 ap 22.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

 

 

11. Semnătura:

CII DINU MARIA CRISTINA

prin

Dinu Maria Cristina

Semnătura (şi ştampila):

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.