Citește și alte articole

Avocat titular Dinu Maria Cristina

 

Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina

CallLawyer
Cabinet de Avocat si Insolventa Dinu Maria Cristina
07 februarie 2022


NOTIFICARE PRIVIND INTRAREA IN FALIMENT PRIN PROCEDURĂ SIMPLIFCATĂ - ASG MUNPREST S.R.L.

 

1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei:

Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131

Număr de telefon 0374491086 programul arhivei/registraturii instanţei Zilnic – orele 08:30 - 15:00

3.1. Debitor: ASG MUNPREST S.R.L.

Cod de identificare fiscală 22031989 Domiciliul/sediul social: Mun. Arad, Bd. Nicolae Titulescu bloc 319 scara C etaj 4 ap 18, Jud Arad Înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr J02/1256/2007

3.2. Administrator special: -

4. Creditori cunoscuți: DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE TIMIŞOARA- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE ARAD

5. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa „DINU MARIA CRISTINA” Cod de identificare fiscală 29626739 Domiciliul/sediul social Bucuresti, Sector 3, Bd. Nicolae Grigorescu nr. 59 Bl. PM2 Sc A et. 5 ap. 22 şi cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedura în Bucuresti, Sector 1 Str. Grigore Mora nr. 16 etaj 1

Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvență 1B 5157 tel. 0751.047.136 E-mail cristina@dinulawyers.ro

6. Subscrisa/Subsemnatul(a): CII DINU MARIA CRISTINA, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei ASG MUNPREST S.R.L., conform sentinţei de deschidere din data de 20.01.2022, pronunţată de Tribunalul Arad, secţia a II a Civilă, în dosarul 3026/108/2021, în temeiul art. 99 alin. (1) şi/sau alin. (2) şi art. 100, alin.(1) şi urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) şi art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 şi art. 67, alin. (2) din acelaşi act normativ

 

NOTIFICĂ

 

7. Deschiderea procedurii de faliment simplificat (la cererea creditorului) împotriva debitorului ASG MUNPREST S.R.L prin Hotărârea intermediară nr. 37/2022 din data de 20.01.2022 pronunțată de Tribunalul Arad - Secția a II-a Civila, în dosarul 3026/108/2021, dizolvarea societății debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.

7.1. Debitorul ASG MUNPREST S.R.L are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei şi sa predea şi lichidatorului judiciar documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. In cazul în care debitorul nu va depune actele şi informatiile arătate devin aplicabile dispozitiile art. 82 alin 1 şi 2 şi art. 169 alin 1 lit. d din Legea 85/2014.

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 04.03.2022.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.03.2022.

Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 7 zile de la data publicarii în BPI a tabelului preliminar.

Termenul pentru solutionarea evenatualelor contestatii este la data de 31.03.2022 Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 08.04.2022. Termenul pentru continuarea procedurii: 31.03.2022, ora 10:00

8. Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, sector 1, Str, Grigore Mora nr. 16 etaj 1, Data 18.03.2022 Ora 14:00,

având ca ordine de zi :

  • prezentarea situaţiei debitorului;

  • desemnarea/confirmarea/ înlocuirea Comitetului creditorilor;

  • confirmarea/ înlocuirea lichidatorului judiciar;

  • stabilirea/aprobarea onorariului lichidatorului judiciar – onorariul propus este de 2.500 de lei lunar + 7% din sumele recuperate/încasate / obtinute din vanzarea bunurilor si distribuite

  • alte menţiuni.

 

Creditorii pot fi reprezentaţi în cadrul adunării prin împuterniciţi, cu procura speciala şi legalizata sau, în cazul creditorilor bugetari şi a celorlalte persoane juridice, cu delegaţie semnata de conducătorul unitatii. Creditorii pot comunica punctul de vedere lichidatorului judiciar prin corespondenta (posta, email, fax la datele mai sus menţionate), pana la data de 18.03.2022 ora 14:00. La votul exprimat creditorii vor avea în vedere ca nicio categorie de creanţe nu este defavorizata.

Dacă la prima Adunare a creditorilor nu sunt îndeplinite cerinţele de cvorum prevăzute de lege, în data de 21.03.2022, ora 14:00, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Bucureşti, sector 1, Str, Grigore Mora nr. 16 etaj 1 va avea loc o a doua Adunare a creditorilor, cu aceeaşi ordine de zi ca cea dintâi.

9. Comitetul creditorilor:-

10. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Arad pentru efectuarea menţiunii.

 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE:

 

 În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal, „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

‚ Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

ƒ Un exemplar al cererii de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc va fi  transmis prin poştă pe adresa lichidatorului judiciar, cu menţiunea că poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă/curier rapid la sediul din Bucureşti, sector 1, Str. Grigore Mora nr. 16 etaj 1.

„ Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

 

Alte articole din această categorie

02 august 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 16968/3/2022 Tribunalul București Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
18 ianuarie 2023
1. Date privind dosarul: Număr dosar 69/122/2023 Tribunalul Giurgiu Secția Sindic 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, județ) Episcopiei nr. 13 județ Giurgiu cod poștal 080015 Număr de
09 iunie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 14018/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
16 septembrie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.
07 februarie 2022
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 3026/108/2021 Tribunalul Arad Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Arad, Bd. V. Milea nr. 2 Cod 310131 Număr de telefon 0374491086
14 februarie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 3017/114/2021 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
18 aprilie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 4298/3/2022 Tribunalul Bucuresti Secția a VII-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă,număr,localitate,sector,judeţ) Splaiul Independenței, nr. 319L; cladirea B - Sema Parc, sect 6 Număr
11 iulie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 631/121/2022 Tribunalul Galati Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Mun. Glati, Str. Brailei nr. 153 Galati Număr
15 mai 2023
  1. Date privind dosarul: Număr dosar 632/114/2023 Tribunalul Buzău Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Str. Arhitect Petre Antonescu nr. 4 Buzau cod
28 decembrie 2022
1. Date privind dosarul: Număr dosar 2003/111/2022 Tribunalul Bihor Secția a II-a Civilă 2. Arhiva/registratura instanței: Adresa (stradă, număr, localitate, sector, judeţ) Oradea, Parcul Traian nr. 10, cod 410033, jud.